สถาบันคชบาลแห่งชาติจัดงานวันช้างไทย “รักษ์ช้าง รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดินไทย”(คลิป)

สถาบันคชบาลแห่งชาติองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานวันช้างไทย 13 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง ภายใต้แนวคิด “รักษ์ช้าง รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดินไทย” ซึ่งได้รับเกียรติจากนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายภพปภพ สรรพรัตน์ ผู้อำนวยการ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยหันมาสนใจรักและหวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ช้างมายิ่งขึ้น และเพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

โดยในวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี ทางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันช้างไทยขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้มีกำหนดจัดกิจกรรมวันช้างไทยขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2561 ภายใต้แนวคิด” รักษ์ช้าง รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน ” เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม ในการระลึกถึงบุญคุณของช้างที่มีต่อประเทศไทย หลายอย่าง และ” ช้างเผือก”ยังเป็นสัตว์ สัญลักษณ์ของประเทศไทย ที่อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบต่อไป ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ไทยได้รับรู้เรื่องราวของช้าง ทั้งในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูช้างของคนไทยและการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดไป

กิจกรรมืั้จัดขึ้นอาทิ พิธีฮ้องขวัญช้าง ( บายศรีสู่ขวัญ ) พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ บวงสรวงรูปหล่อเจ้าพระยาไชยานุภาพเพื่อรำลึกช้างคู่บารมีในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ช้างที่เสียชีวิตไปแล้ว กิจกรรมใส่บาตรร่วมกับช้าง การประกวดธิดาโฆษณาการประกวดจัดซุ้มอาหารขององค์การบริหารส่วนตำบลและโรงเรียนเรือรอบสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์การ ประกวดภาพถ่ายช้างและการจัดเลี้ยงบุฟเฟ่อาหารช้างเป็นต้น ภายในงานมีช้างจำนวน 20 กว่าเชือก หัวหน้าส่วนราชการ , ประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง , นักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก.

พรปวีณ์ สุรินทร์มงคล / ข่าวลำปาง