“การประชุมหารือการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นลำปางพลัสลำพูน”

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง ร่วมกับ หัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดการประชุมระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ในการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวของพื้นที่จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน ทั้งการร่วมกัน พิจารณากลุ่มตลาดเป้าหมาย ที่น่าสนใจ การวิเคราะห์สถานการณ์ โครงการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้ง ร่วมการหารือแนวทาง การดำเนินงานทางการตลาด ที่สอดรับกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจำกัดของกลุ่มจังหวัด เพื่อประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการตลาดให้เป็นไปในทางทิศเดียวกัน

โดย ททท. กำหนดเป้าหมาย นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวประมาณ 15 ล้านคน ด้วยการดำเนินกลยุทธ์ตลาด ได้แก่กลยุทธ์สร้างกระแสให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว ดังนั้นททท. ได้จัดทำหนังสือกรีนซีซั่นลำปาง Plus ลำพูน จำนวน 5,000 เล่ม เพื่อรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมและสิทธิพิเศษต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวอีกหนึ่งทาง.

พรปวีณ์ สุรินทร์มงคล / ข่าวลำปาง