งานเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ : Peanut Day “ถั่วดีต้องถั่วมาจากลำปาง.

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. โดยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ : Peanut Day “ถั่วดี ต้องถั่วมาจากลำปาง” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมนำเยี่ยมชมงานและนิทรรศการ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โดยในการจัดงาน ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางจัดงาน Peanut Day ร่วมกับโครงการเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ ครั้งที่ 5 ซึ่งดำเนินโครงการตามนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปางด้านการเกษตรในเรื่องการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดลำปาง เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและเครือข่ายผู้ผลิต ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง จัดโครงการตลาดเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ จังหวัดลำปาง เป็นประจำทุกเดือน เดือนละครั้งๆละ 3 วัน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นมา และในครั้งที่ 5 นี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2561 จำนวน 3 วัน สำหรับกิจกรรมในงานเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ : Peanut Day “ถั่วดี ต้องถั่วมาจากลำปาง” นั้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 มีกิจกรรมบริการตรวจสารพิษตกค้างในเลือด (ฟรี 50 รายต่อวัน) บริการตรวจสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง มาสคอท P-Nut โชว์ และจำหน่ายสินค้าเกษตรสุขภาพ We Market

สำหรับในวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2561 ผู้ที่มีความสนใจชมงานสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ : Peanut Day และรับของที่ระลึก ได้ตั้งแต่ เวลา 11.00 น.- 20.00 น. โดยในวันดังกล่าวจะมีกิจกรรมบริการตรวจสารพิษตกค้างในเลือด (ฟรี 50 รายต่อวัน) บริการตรวจสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง กิจกรรม Chefs Show ประกอบอาหารที่มีส่วนประกอบจากถั่วลิสง มาสคอท P-Nut โชว์ และจำหน่ายสินค้าเกษตรสุขภาพ We Market และในงานมีการแจกอาหารที่มีส่วนประกอบของถั่วลิสงฟรีทุกวัน.

วิหคเพลิง/ข่าว.ลำปาง