เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาวจัดอบรมโครงการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยนายเรืองฤทธิ์ หมื่นประจักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคาแม่ยาว เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพออยู่พอกิน ตามแนวพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ ณศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และชมโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริตำบลโป่งผาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้เพิ่มประสิทธิภาพรวมทั้งพัฒนาบุคลากรของกลุ่มอาชีพและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาวโดยการน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสามารถพึ่งตนเองได้ และสามารถดำเนินชีวิตในชุมชนได้อย่างเป็นสุขต่อไป ชมการผลิตเม็ดพันธุ์พระราชทานโครงการปลูกผักปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน GAP โครงการรวมกันสู้อยู่อย่างพร้อม ศูนย์จำหน่ายพืชผักร้านจักกับผัก ชมศูนย์ผลิตพืชผักปลอดภัยของวิสาหกิจไร่เชิญตะวันและศูนย์พุทธเกษตร มีผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนจากสภาเด็ก และประชาชน ในเขตเทศบาลเกาะคาแม่ยาว จำนวนทั้งสิ้น 120 คน