บานสะพรั่งกลางหุบเขาแห่มาชมความสวยงามเทศกาลดอกเสี้ยวบานบ้านป่าเหมี้ยง

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ บริเวณจุดชุมวิวของลานดอกเสี้ยวบ้านป่าเหมี้ยง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ซึ่งที่ ตั้งได้อยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ประชาชนชาวจังหวัดลำปาง และนักท่องเที่ยว ทั่วไปต่างได้ทยอยเดินทางมาชื่นชมกับความงดงามของดอกชงโคป่า หรือดอกเสี้ยวป่า ซึ่งกำลังบานสะพรั่ง ดอกสีขาวอมชมพูและสีม่วง อย่างสวยงาม และที่ขณะนี้ดอกเริ่มผลิบานเกือบเต็มที่ทั่วทั้งบริเวณป่าบริเวณดังกล่าว ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้า ไปชมและได้สัมผัสบรรยากาศในความสวยงามของธรรมชาติได้ทุกๆวัน จนกว่าดอกเสี้ยวจะล่วงหลนไป ซึ่งคาดว่ายังมีอีกหลายสัปดาห์ อีกทั้งหลายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปางได้ร่วมมือกัน จัดงานเทศกาลดอกเสี้ยวบานบ้านป่าเหมี้ยง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2561 ที่จะถึงนี้ ซึ่งในงานเทศกาล “วันดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง” ก็ถือได้ว่าเป็นงานเทศกาลท่องเที่ยวประจำปี ของอำเภอเมืองปาน โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมของทุกปี ณ บริเวณบ้านป่าเหมี้ยง หมู่ที่ 7 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง จะมีต้นเสี้ยวป่าออกดอกบานสะพรั่งสวยงามทั่วผืนป่า

เนื่องจากในพื้นที่แห่งนี้จะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าผืนใหญ่และมีเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน จึงทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามและเป็นที่น่าประทับใจของนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาชม ที่จุดชมวิวลานดอกเสี้ยว แห่งนี้ ซึ่งมีความสูงอยู่จากระดับน้ำทะเลถึง 1,200 เมตร เป็นสถานที่ ที่สามารถจะนำให้นักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวชมงานครั้งนี้สามารถได้มองเห็นดอกเสี้ยวป่าที่ผลิบานเป็นดอกสีขาวแต้มสีชมพูอยู่ใจกลางของดอก ดูสวยงามในท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบาย

สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางซึ่งมีหน้าที่ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น จึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจัดเทศกาลดอกเสี้ยวบาน ฯ มาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

สนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ภายใต้แนวคิด “ลำปาง ปลายทางฝัน” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน“Amazing Thailand Tourism Year 2018” เพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของบ้านป่าเหมี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญคือการสร้างความตระหนักประชาชนในท้องถิ่นให้เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่จังหวัดลำปางสืบไป.

อัมรินทร์ วะนะวิเชียร/ข่าว.ลำปาง.