โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักจัดโครงการทำหมันสัญจรเพื่อชีวิตจรจัดที่ดีขึ้น

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
ขอเชิญประชาชนนำสุนัขและแมวเข้าร่วม
โครงการทำหมันสัญจร เพื่อชีวิตจรจัดที่ดีขึ้น
******
เพื่อควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ เพื่อให้การควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว รวมถึงลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
******
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561
เวลา 08.00 – 18.00 น.
ณ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก

สนใจติดต่อที่..
งานเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
055-428111 ต่อ 107