กรมป่าไม้ ร่วมกับ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 จังหวัดลำปาง จัดงานสืบสานรักษาต่อยอด สร้างสุขปวงประชาคนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูล.

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ ลานรถม้าชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง นายจเรศักด ิ์นันตะวงษ์รองอธิบดีกรมป่าไม้ประธานในพิธีฯโครงการสืบสาน รักษาต่อยอด สร้างสุข ปวงประชา คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูล โดยมีนายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)กล่าววัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการฯ

 

โครงการสืบสานรักษาต่อยอดสร้างสุขปวงประชาชนกับป้าอยู่อย่างเกื้อกูลจัดขึ้นโดยกรมป่าไม้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติและเผยแพร่แนวพระราชดำริให้แก่ประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ภายในงานมีนิทรรศการ ที่กรมป่าไม้ได้ดำเนินการในพื้นที่ทั่วภูมิภาคต่างๆของประเทศ อันเป็นการสืบสานและสนองตามแนวพระราชดำริที่เป็นภารกิจสำคัญเร่งรัดดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืนเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชนและยังมีการแจกกล้าพันธุ์ไม้ มอบโล่รางวัลโครงการ กล้ายิ้ม ตามโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชนประจำปี 2561 ด้วย.

ชัยวุฒิ ไชยอินตา/ผุ้สื่อข่าวจังหวัดลำปาง.