กิจกรรมเปิดตัวหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวภายใต้โครงการ หมู่บ้านOTOP เพื่อการท่องเที่ยว( OTOP Village )8 เส้นทาง บ้านปงถ้ำ หมู่ 3 ตำบลวังทองอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง.

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โดย นายสมเกียร ติตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธี นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน กิจกรรมภายในงาน ผู้นำเที่ยว นำ คณะนักท่องเที่ยว สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ตามจุดต่างๆ เที่ยวชมลานหน้าถ้ำเที่ยวชมบ่อฮู เที่ยวชม พุทธอุทยาน

ภายในงานยังมีจัดนิทรรศการร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ใหญ่บ้านปงถ้ำนายเสน่ห์ ของดี มอบของที่ระลึก ให้กับแขกผู้มีเกียรติ ภายในงานยังจัดการแสดง ชุดรำมวย นักเล่าเรื่องชุมชนขึ้นเวทีเล่าความเป็นมาของบ้านปงถ้ำ การแสดงฟ้อนอารยธรรมล้านนา พร้อมจัดโฮมสเตย์ ให้ผู้มาร่วมงาน ได้พักผ่อนโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “

มีวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกระจายรายได้สู่ชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่น ชุมชนมีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนสามารถต่อยอดการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน.

ชัยวุฒิ ไชยอินตา ข่าว.ลำปาง